Politica de confidentialitate

S.C. Global GSM S.R.L. respectă, garantează şi protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special drepturile la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin utilizarea acestui site.
Politica de confidenţialitate este parte a Termenilor și condițiilor de utilizare a acestui site.
În calitate de proprietar şi administrator al acestui site, S.C. Global GSM S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica şi de actualiza, fără nici un fel de notificare prealabilă, conţinutul Politicii de confidenţialitate. De aceea, vă rugăm să accesaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile de utilizare valabile pe care aţi fost de acord să le respectaţi.

1. Definiții:

• date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

• prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea
• stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese
• sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice
• operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ – persoană împuternicită de către operator
• terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date
• destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari
• date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă
Nu sunt considerate date cu caracter personal:
• datele de tip “business contact” – date care includ numele, funcţia, adresa poştală, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate
• datele statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare
2. Colectarea datelor cu caracter personal
S.C. Global GSM S.R.L poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, numai cu acordul dumneavoastra. Aceste date (numele şi prenumele, adresa poştală de reşedinţă sau de corespondenţă, adresa email, numerele de telefon, pot fi colectate pentru a fi folosite în următoarele scopuri:
• pentru a procesa solicitările persoanelor vizate (procesarea comenzilor, facturarea, livrarea de produse sau prestarea de servicii, acordarea garanţiilor, soluţionarea cererilor şi a reclamaţiilor, prevenirea sau depistarea fraudelor, etc.)
• pentru a îmbunătăţi şi pentru a eficientiza comunicarea cu persoanele vizate
• pentru activităţi de informare
• pentru activităţi de marketing (inclusiv marketing direct), publicitate şi promovare a produselor şi serviciilor comercializate
S.C. Global GSM S.R.L îşi rezervă dreptul de a furniza date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate, în următoarele situaţii :
• când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract
• când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate
• când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului
• când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele
• când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate
• când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii
• când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
În cazurile de bună credinţă, datele cu caracter personal vor fi furnizate numai în situaţiile în care sunt necesare :
• pentru conformarea la rigorile legii
• pentru protejarea si apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. Global GSM S.R.L şi ale site-ului
• pentru acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.
• Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date.
S.C. Global GSM S.R.L se obligă să nu vândă şi/sau să nu închirieze date cu caracter personal către terţi şi nici să nu facă schimburi similare.
Toate informaţiile cu caracter personal vor fi furnizate numai cu acordul persoanelor vizate în condiţiile legii.
3. Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime
S.C. Global GSM S.R.L poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator, în scopul realizării de analize, rapoarte, informări, precum şi în vederea publicării, promovării şi ofertării de bunuri sau servicii.
4. Securitate
Pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare, S.C. Global GSM S.R.L utilizează metode şi tehnologii de securitate, proceduri de lucru.
5. Legături externe
S.C. Global GSM S.R.L îşi rezervă dreptul de introduce în site-ul său referinţe către alte site-uri, care vă pot fi utile.
Menţionăm că aceste site-uri pot avea o politică de confidenţialitate diferită de cea a S.C. Global GSM S.R.L.
6. Dreptul la opoziție
În conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, orice utilizator al siteului are dreptul de a se opune în orice moment, fie din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, fie în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca date care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării acestui drept, persoana vizată va înainta către S.C. Global GSM S.R.L o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
S.C. Global GSM S.R.L se obligă să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
7. Legislație
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. Orice dispută între părţi va fi rezolvată prin negociere amiabilă între părţi. În cazul în care părţile nu ajung la un acord, orice dispută va fi rezolvată în mod final de către instanţa judecătorească competentă.

8. Dispoziții finale
Prin completarea formularului de inscriere si a formularului de comanda sunteti de acord cu condițiile prezentate.